שלושים ימי אבל

מנין ימי השלושים
עם תום ה"שבעה" סופרים עוד עשרים ושלושה ימים.
אבלות בשלושים
בימי ה"שלושים" אין לובשים בגדים חדשים, חולצה מכובסת ואין נוטלים ציפורניים. 

ספרדים – עם תום ה"שבעה" מותר ללבוש בגד מכובס.
תספורת
על אביו ואמו יתגלח ויסתפר מספר ימים אחרי שלושים יום כשיגערו בו (כלומר: יעירו לו) חבריו.

 אבל על שאר קרובים יסתפר ביום ה"שלושים", או בערב חג אם עברו ה"שבעה" ימי אבלות.
השתתפות בשמחות
אבל אינו נכנס למקומות שמחה במשך 11 חודשים.
מקום בבית הכנסת
נהוג שאבל משנה את מקומו בבית הכנסת בימי השלושים
סדר עליה לקבר בשלושים ובשנה
טוב להביא עשרה אנשים בני מצוה, ולומר פסוקי תהילים מפרק קי"ט או משניות לפי אותיות שם הנפטר ואח"כ לפי אותיות נשמ"ה.

 יש נוהגים לומר גם פרקים: ט"ז, י"ז, ל"ג, ע"ב, צ"א, ק"ד, ק"ל, מתהילים. אח"כ יאמרו אשכבה וקדיש.
דוגמא לספירת הימים
1. אם נקבר ביום ג', לאחר שלשה שבועות ביום ג’ בערב יעשו סעודת שלושים, וביום ד’ יעלו לקבר. 

2. אם נקבר ביום א’,לאחר שלושה שבועות, ביום א’ בערב, יעשו סעודת "שלושים", וביום ב' יעלו לקבר.
אזכרה בתום השלושים

מצבה
חיוב הקמת המצבה חל על בני משפחתו של הנפטר. יש להקים אבן או בסיס למצבה ביום השביעי. 

את המצבה נוהגים להקים עד יום השלושים. בכל מקרה ראוי לזכור שאין נחת רוח לנפטר ממצבות מפוארות.

 וטוב יותר להרבות מעשים טובים וגמילות חסד לעילוי נשמתו.