הלכות אבלות בימי השבעה

 מקום ישיבת השבעה

טוב לשבת "שבעה" בבית הנפטר, ואם אין אפשרות לקיים שם מניין רצוי לשבת בבית גדול האחים, שיש שם מניין. 

מכסים את המראות והתמונות. בבית זה מדליקים נר נשמה כל ה"שבעה". אם הדבר אפשרי ידליקו נר בחדר שנפטר שם.
סעודת הבראה
לא יאכלו האבלים משלהם את הסעודה הראשונה, שכניהם יביאו להם מאכלי אבילות. 

ספרדים נוהגים להגיש פת לחם עם ביצים, זיתים או עדשים וכד’. ונותנים להם את הלחם בידם. 

(ספרדים אומרים ברכת מזון המיוחדת לאבלים). אשכנזים נוהגים להברות בקפה ועוגה בלבד
מקלחת
מותר לרחוץ במים צוננים את פניו ידיו ורגליו אך לא את כל גופו. במים חמים אסור.

 רחיצה להסרת לכלוך או לחיזוק הבריאות מותרת גם במים חמים. אסור לשים על עצמו בשמים ושמנים למיניהם.

 לרפואה ולצורך מיוחד- מותר. להתאפר ולהתקשט בתכשיטים אסור; לכלה ולמשודכת מותר.
שאילת שלום
אסור לאבל לשאול בשלום אחרים. אם אחרים שואלים בשלומו, יענה להם בשפה רפה ובנענוע הראש.
חליצת נעליים
לאבל אסור לנעול נעלים או סנדלים מעור, האיסור קיים בין שהסוליה או הכיסוי או הרצועות מעור.

 יש נוהגים לשים עפר ואבנים בתוך הנעלים כשיוצאים מבית הקברות.

 כשמגיעים לביתם, חולצים את נעליהם או נועלים נעלי גומי (לא עור).
קדיש
מובא במדרש שכאשר בן אומר קדיש על אביו או על אמו. מסייעת להם זכות זו מאד בדין של מעלה.

 ה"קדיש" נאמר ע"י האבלים במשך 11 חודשים. 

גם כאשר הבן עולה לתורה למפטיר או מתפלל כשליח ציבור במשך השנה הראשונה

 ובפרט ערבית של מוצאי שבת יש בכך זכות ותועלת רוחנית לנשמת הנפטר

. אבל אינו מתפלל כשליח ציבור בשבתות, חגים, הלל, מוסף של ראש חודש.
ישיבה על הקרקע
לא יישב על כיסא, מיטה או ספסל אלא על שטיח או מזרן. אשכנזים נוהגים לישב על שרפרף נמוך.
בשר ויין
מותר לאכול בשר ויין כל שבעת ימי אבלות, אך יש נוהגים לאסור. 

ולפי כולם, בשבת אוכלים בשר ושותים יין.
לימוד תורה
האבל אסור בלימוד תורה, אך יכול לקרוא דברים הקשורים בצער ואבילות 

כגון – הלכות אבלות, ספר איוב, דברים הרעים בירמיהו וכו’.

 מותר גם לשמוע דברי תורה ומוסר המעוררים צער ומועילים לתשובה.
מלאכה
אין לאבל לעסוק בשום מלאכה, ואסור לו ללכת לעבודה במשך כל השבוע. 

אם האבל שותף עם אחר בעסק מסוים, צריך השותף לסגור את העסק במשך השבוע,

 ויכול השותף להתעסק באותה מלאכה בצינעה בביתו.

 אם אין אפשרות לסגור את העסק, יש לשאול רב. וטוב לשאול דבר זה בהיותו אונן.
עבודות בית
אם הבית שהיא אבילה לא תסרוג ולא תתפור ולא תכבס,

 אך יכולה לעסוק בעבודות הבית כגון: בישול וניקיון או כיבוס בגדי תינוקות. 

אך מציווי חכמים צריכות שכנותיה לעשות דברים אלו.
שמחה והנאה
האבל לא ישתתף בשמחה ולא יעשה כל דבר שיש בו שמחה או הנאה.

 (כגון: שמיעת ניגונים, ריקוד, תשמיש המיטה וכו')
תורה ומצוות
האבלים חייבים בכל המצוות חוץ מתפילין ביום הפטירה.

 טוב לערוך תפילה במניין בבית האבל ולומר שם דברי תורה לע"נ הנפטר.

 בסוף תפילת שחרית וערבית(ויש נוהגים במנחה) מוסיפים בבית האבל מזמור מ"ט מספר תהילים.

 ספרדים נוהגים לומר "השכבה" בסיום התפילה. אין אומרים תחנון בבית האבל. 

אשכנזים – האבל חזן ספרדים – האבל אינו חזן.
החלפת בגדים
אין להחליף בגדים במשך כל ימי ה"שבעה". אם הם מלוכלכים מאוד, מותר להחליפם,

 ולא יחליפום בבגדים חדשים או מכובסים. אבל על אביו או אמו שהחליף בגדיו צריך לקורעם שנית.
קריאה בספר תורה
קוראים בספר התורה בבית האבל לפחות שלוש פעמים.

 ספרדים נוהגים שהאבל אינו מתפלל כשליח ציבור בימי השבעה.
לימוד משניות
נהוג ללמוד פרקי משניות המתחילים באותיות שמו הפרטי של הנפטר

 וכן משניות המתחילות באותיות "נשמה" . 

אם אין מניין, יש מתפללים ביחידות ויש ההולכים לבית הכנסת בצנעה.
תספורת וגילוח
האבל אסור בתספורת או בגילוח. הסרת הצפרניים בידיו או בשיניו מותרת.
כיסוי המראות
בבית האבל מכסים את המראות ואת התמונות.
הדלקת נר
מדליקים נר במשך שבעת הימים לעילוי נשמת הנפטר,

 הנר ממשיך לדלוק גם בשבת שבתוך ה"שבעה". 

אם הדבר אפשרי ידליקו נר בחדר שנפטר שם. ואם לא, ישתדלו להדליק במקום שגר שם.
יום השביעי לאבלות
מונים שבעה ימי אבילות מיום הקבורה. אם התחילו האבלים לשבת "שבעה" ביום הקבורה לפני סוף היום (שקיעת החמה),

 הרי זה נחשב ליום אחד וצריכים לשבת עוד שישה ימים. כך סדר הקימה:

 ביום השביעי בבוקר אחרי תפילת שחרית ירחצו האבלים את ידיהם,

 יקומו ממושב ה"שבעה" (כי "מקצת היום ככולו" והוא כבר ישב במקצת היום) ויעלו לקבר.

 הספרדים נוהגים לאמר את הפסוקים "לא יבוא עוד שמשך וכו " ואח"כ אוחזים בידם ומקימים את האבלים. 

וייזהרו שאיש יקים איש ואישה תקים אישה. יש נוהגים לעשות סעודה בליל ה"שבעה" ולומר בה דברי תורה. 

ספרדים אומרים "ברכת המזון" המיוחדת לאבלים. טוב להביא עשרה אנשים בני מצוה,

 ולומר פסוקי תהילים מפרק קי"ט או משניות לפי אותיות שם הנפטר ואח"כ לפי אותיות נשמ"ה.

 יש נוהגים לומר גם פרקים: ט"ז, י"ז, ל"ג, ע"ב, צ"א, ק"ד, ק"ל, מתהילים. אח"כ יאמרו אשכבה וקדיש.
דוגמאות:
1. אם נקבר ביום ג' (אפילו נפטר קודם לכן), וישבו מעט באותו יום לארץ, יעשו סעודה ביום א’ בערב. ויקומו מה"שבעה" ביום ב’.
2. אם נקבר ביום א’ יעשו סעודה ביום ה’ בערב. יקומו מהארץ שעה לפני שבת. יפסיקו אבלותם בשבת בבוקר, ויעלו לקבר ביום א’. 

נוהגים לעשות לימוד, ולומר בו דברי תורה לעילוי נשמתו.

מצבה
חיוב הקמת המצבה חל על בני משפחתו של הנפטר. יש להקים אבן או בסיס למצבה ביום השביעי. את המצבה נוהגים להקים עד יום השלושים. בכל מקרה ראוי לזכור שאין נחת רוח לנפטר ממצבות מפוארות. וטוב יותר להרבות מעשים טובים וגמילות חסד לעילוי נשמתו.